Statut Fundacji Zakątek Fantastyki

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja nosi nazwę “Zakątek Fantastyki”, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia
16.06.2021 roku z woli następujących fundatora indywidualnego:

 1. Daniela Soszka i działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz
  niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
§ 4. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
§ 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała
§ 6. Fundacja prowadząc swe działania funkcjonuje w sferze pożytku publicznego.

Rozdział II: Cele, środki – zasady działania.

§ 7. Celem Fundacji jest:

 1. Działalność społeczna, artystyczna i edukacyjna na rzecz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. Działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu;
 3. Wspieranie działań organów państwa i organizacji pozarządowych, służących promowaniu pozytywnych wzorców rekreacji;
 4. Upowszechnianie wzorców aktywnego i twórczego wypoczynku;
 5. Inicjowanie działań propagujących życie bez zażywania środków odurzających;
 6. Rozwijanie kreatywności, zdolności aktorskich i wyobraźni;
 7. Kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie;
 8. Kształtowanie pozytywnego postrzegania siebie i kreatywnego rozwijania swoich
  zainteresowań;
 9. Promowanie wyrównywania szans udziału w życiu kulturalnym i społecznym osób niepełnosprawnych;
 10. Działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 11. Podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów społecznych dzieci i młodzieży;
 12. Promowanie gier bez prądu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 13. Integracja międzypokoleniowa.
 14. Prowadzenie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej w zakresie działań statutowych

§ 8. Realizując cele wymienione w § 7 Fundacja może:

 1. organizować, wspierać lub zlecać:
  ● akcje i zbiórki;
  ● studia i badania;
  ● działalność edukacyjną i promocyjną;
  ● spotkania z autorami, tłumaczami, teoretykami, krytykami i popularyzatorami kultury;
  ● wydarzenia kulturalne i szkoleniowe;
  ● działania wspierające inne podmioty o podobnym profilu;
  ● inne formy działalności.
 2. prowadzić klub sportowy.
 3. Fundacja może realizować swoje cele zarówno w formie bezpłatnej jak i odpłatnej działalności statutowej.

Rozdział III: Organy Fundacji.

§ 9. Organami Fundacji jest Zarząd oraz w przypadku jej powołania, Rada Fundacji.
§ 10. 1. Organy Fundacji mogą podejmować uchwały na dwa sposoby: na posiedzeniu oraz na odległość przez środki komunikacji zaakceptowane przez wszystkich zainteresowanych.

 1. Na posiedzeniu podejmuje się uchwały jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków organu, a do wszystkich członków tego organu przewodniczący lub Prezes wysłał zawiadomienie na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie może być wysłane na adres
  elektroniczny wskazany przez członka organu.
 2. Organ Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący głos ma przewodniczący tego organu.

§ 11. 1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób w tym prezesa i jeśli zostaną wyznaczeni 2 wiceprezesów.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji zarządu w szczególności należy:
  ● reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  ● administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw,
  ● przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  ● opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
  ● powoływanie, w razie potrzeby, i odwoływanie dyrektora Fundacji. Kompetencje dyrektora określa Zarząd,
  ● tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
  ● podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu o ile nie została powołana Rada Fundacji,
  ● podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji o ile nie została powołana Rada Fundacji lub przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji
  ● powoływanie członków Zarządu Fundacji w tym jego Prezesa oraz Wiceprezesów o ile nie została powołana Rada Fundacji
  ● wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
 4. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie ministra sprawującego nadzór nad Fundacją, Rady Fundacji lub co najmniej 2 członków Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
 5. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
 6. Członkowie zarządu są upoważnieni do reprezentowania Fundacji jednoosobowo.

§ 12. Kadencja dokooptowanego członka Zarządu trwa 2 lata.
§ 13. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą końca kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
§ 14. Odwołania członka Zarządu dokonuje Rada Fundacji przynajmniej połową głosów.

§ 15. 1.Zarząd może powołać Radę Fundacji, w skład której wchodzi Fundator który przestaną pełnić funkcję w Zarządzie a także mogą wchodzić inne osoby powołane przez Zarząd.

 1. Dokooptowanie nowego członka Rady wymaga jednogłośnej zgody Fundatora
 2. Kadencja dokooptowanego członka Rady trwa 3 lata.
 3. Rada Fundacji wybiera swojego przewodniczącego na roczną kadencję.
 4. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia rady zwoływane są na wniosek co najmniej połowy członków Rady.

§ 16. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji. Do jej kompetencji należy:

● zatwierdzenie planów finansowych Fundacji
● zatwierdzanie bilansu rocznego i sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności Fundacji
● podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku w przypadku likwidacji
● podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu
● określanie kierunków działalności Fundacji
● powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji: jego Prezesa oraz Wiceprezesów.
● przeprowadzenie w razie potrzeby kontroli działalności Fundacji i udzielanie zaleceń Zarządowi.

Rozdział IV: Majątek Fundacji.
§ 17. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 18. Środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą 1000zł z czego 1000zł przeznaczony jest na realizację celów Fundacji.
§ 19. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości, nieruchomości nabyte przez Fundację oraz środki finansowe.
§ 20. Fundacja czerpie środki majątkowe z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji od instytucji publicznych i osób prawnych, grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii, aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami i dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, odsetek bankowych, nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez Sąd, dochodów z odpłatnej działalności statutowej, dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i innych wpływów.
§ 21. Rozporządzenie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadku, gdy:
● uzasadnia to cel Fundacji
● następuje naturalne jego zużycie,
● jego utrzymanie jest nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia
§ 22. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.
§ 23. Ministrem właściwym do nadzoru nad działalnością fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział V: Likwidacja Fundacji

§ 24. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 25. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku nie powołania Rady Fundacji Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 26. Środki Finansowe i majątek pozostały po likwidacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.